Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2, 7.4 a 7.5

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2, 7.4 a 7.5 v rámci žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 .

Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 č.2

Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 č.1

Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č.3

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – podopatrenie 7.2

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšenia alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Oznamujeme Vám, že dňa 23. júna 2020 o 14 hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali uskutoční informačné stretnutie zamerané na tému „Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov vo vybranom funkčnom zoskupení obcí“ organizované BBSK, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia MAS.

Pozvánka a dalšie odrobnosti:
https://vspjuznygemer.sk/wp-content/uploads/2020/06/aktuality-pozv%C3%A1nka-Pozvanka-23.06.2020-Tornala_JM.pdf