Aktualizácia výzvy 7.5 zo dňa 9.12.2019

Oznámenie o aktualizácii výzvy  MAS_084/7.5/02 

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje žiadateľom o NFP, že výzva MAS_084/7.5/02 bola aktualizovaná. Všetky potrebné informácie a prílohy boli zmenené a zverejnené na webovom sídle. 

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.
Dôvodom je aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopetrenie 19. Podpora miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER a aktualizácia príloh k príručke: 

Aktualizovaná výzva a prílohy ku výzve:
Výzva MAS – 084_7.5_02 aktualizácia 1

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo+
priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
výberové kritéria -podopatrenie 7.5 VSP Južný Gemer