Definícia VSP

Definíciou Verejno-súkromného partnerstva (VSP) je:

  • partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora
  • všetky rozhodovacie orgány VSP musia tvoriť minimálne 50 % zástupcov zo súkromného (vrátane občianskeho) sektora a maximálne 50 % zástupcov verejného sektora
  • má právnu subjektivitu a povinné orgány, ktoré sú schopné spravovať verejné prostriedky ako aj manažovať činnosť VSP (napr.: manažér VSP, účtovník, riadiaci orgán, výberová komisia, kontrolný a monitorovací výbor)
  • územie VSP musí byť geograficky súvislé vidiecke územie s počtom obyvateľov od 10 000 do 150 000, vrátane miest s počtom obyvateľov do 20 000
  • VSP musí mať vypracovanú stratégiu rozvoja územia s jasne určenými prioritami, opatreniami, príp. aktivitami