Podopatrenie 7.5

Mesto Tornaľa (CRZ https://crz.gov.sk/zmluva/7955210/)