Žiadosť o platbu v rámci PRV

Prijímateľ predkladá ŽoP na základe podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí NFP a na základe zvoleného systému financovania priebežne počas realizácie aktivít projektu.
Poslednú (záverečnú) ŽoP prijímateľ predloží najneskôr po ukončení fyzickej realizácie projektu do termínu stanoveného v zmluve o NFP, a to aj za všetky zrealizované oprávnené aktivity.
Prijímateľ vypracuje ŽoP v ITMS2014+ a to v zmysle pokynov k vypracovaniu ŽoP

www.itms2014.sk