Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivita D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 20.09.2020 predstavuje 60 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 20.11.2020.

Výzva na určenie PHZ – propagačné materiály

VSP Južný Gemer vyhlasuje výzvu na PHZ týkajúca sa návrhu a tlače propagačných letákov o území Južného Gemera a aj o VSP Južný Gemer. Výzva obsahuje naše požiadavky, je možné k tomu doložiť aj vlastný materiál resp. detailnejší popis služieb. Prosím Vás v priloženom dokumente uvádzajte svoju cenu služieb a potvrďte skutočnosť s vlastnoručným podpisom, ak máte povinnosť používať pečiatku tak ju použite. V prílohe sa náchadza tlačivo na určenie PHZ.

Projekty PPP na regionálnej úrovni majú budúcnosť!

Agentúra pre rozvoj Gemera v spolupráci so zahraničnými partnermi a Ekonomickou univerzitou v Bratislave  v regiónoch Slovenska vysvetľujú ako fungujú PPP projeky, ako ich využiť na regionálnej úrovni a ako zrevitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom práve prostredníctvom PPP schémy. Podstatnou zložkou každej PPP schémy je poskytovanie verejnoprospešných služieb. Pomocou spolupráce medzi obcou a podnikateľom za pomoci PPP schém tak môžu vzniknú doovy dôchodcov, či školy, pričom sa jedná o schému (ak je dobre zmluvne nastavená), ktorá je výhodná pre obe strany.  

Mechanizmus regionálnych PPP projektov sa začína úspešne uplatňovať v rámci EU a  Agentúra pre rozvoj Gemera (pre viac info o našich aktivitách navštívte našu FB stránku) v spolupráci s Ekonomickou Univerzitou v Bratislave v rámci medzinárodného projektu RESTAURA vypracováva podrobnú štúdiu a návod na to, ako revitalizovať budovy  vo vlastníctve obce prostredníctvom PPP projektov v podmienkach našej legislatívy. Ako fungujú PPP projekty, ako ich využiť na regionálnej úrovni a revitalizovať historickú budovu vo vlastníctve obce v spolupráci s miestnym podnikateľom, sa dozviete aj prostredníctvom RESTAURA HELPDESK: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/helpdesk-slovak.html

 alebo kontaktujte našu RRA.

Viac info o medzinárodnom projekte RESTAURA a príkladoch z dobrej praxe si pozrite na našej webovej stránke : https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RESTAURA.html

Tento projekt je financovaný prostredníctvom OP Stredná Európa z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: Agentúra pre rozvoj Gemera

Okresný úrad Rimavská Sobota: VÝZVY NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme našich členov ako aj verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Rimavskej Sobote vyhlásil Výzvu č.02/OÚRS/2019

Dátum zverejnenia výzvy: 8.3.2019

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí: do 29.3.2019.

Ďalšie podrobnejšie informácie týkajúce sa výzvy, formulár žiadosti ako aj informácie o jednotlivých opatreniach Akčného plánu okresu RS nájdete na stránke 

https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

https://www.nro.vlada.gov.sk/najmenej-rozvinute-oresy/rimavska-sobota/.

Okresný úrad REVÚCA: VÝZVA č. 2/OÚRA/2019 NA PREDKLADANIE PROJEKTOV FINANCOVANÝCH ALEBO SPOLUFINANCOVANÝCH Z REGIONÁLNEHO PRÍSPEVKU

Informujeme verejnosť, že OKRESNÝ ÚRAD v Revúcej vyhlásil Výzvu č.2/OÚRA/2019.

Prioritné oblasti Akčného plánu okresu Revúca 

  1. Rozvoj miestnej ekonomiky vrátane vybudovania podpornej infraštruktúry
  2. Rozvoj ľudských zdrojov a zvyšovanie kvalifikácie nezamestnaných
  3. Rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálnych služieb 
  4. Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry

Dátum zverejnenia výzvy: 1.3.2019

Termín na podávanie žiadostí: 31.3.2019 

Bližšie informácie ako aj formuláre nájdete na stránke: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-revuca

Výzvy na prekladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku

Územie pôsobnosti VSP Južný Gemer pokrýva okresy Rimavská Sobota a Revúca. Tieto okresy majú vyhlásené výzvy na predkladanie projektovv financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení z akčných plánov. 

OKRES RIMAVSKÁ SOBOTA – výzva č. 01/OÚ Rimavská Sobota/2018

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Rimavská Sobota  

Dátum zverejnenia výzvy: 16.8.2018

Termín na podanie žiadostí: 16.9.2018

Kontakty pre účely konzulácií a technickej podpory: 

  • a) osobne – v telefonicky vopred dohodnutom termíne v sídle Centra podpory regionálneho rozvoja okresu Rimavská Sobota: CEROGEMA, n.o., K. Mikszátha 5038/6, 979 01 Rimavská Sobota,
  • b) telefonicky: 0908 915 622, 0901 717 201, 0948 913 032 
  • c) e-mailom: info@cerogema.sk

Úplné znenie výzvy, ďalších podkladov a informáci najdete na: https://www.minv.sk/?regionalny-rozvoj-okresu-rimavska-sobota

Informačný seminár k výzve: 04.09.2018 o 9:30 v zasadačke Sociálnej poisťovne v Rimavskej Sobote (K. Mikszátha 6). Prosíme Vás o potvrdenie účasti najneskôr do 29.8.2018 zaslaním e-mailu na adresu Marta.Konyaova@minv.sk. Do predmetu e-mailu uveďte text: INFOSEMINÁR RIMAVSKÁ SOBOTA.

OKRES REVÚCA – výzva č. 1/OÚRA/2018

Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Revúca

Dátum zverejnenia výzvy: 20.8.2018

Termín na podanie žiadosti: 17.9.2018

Kontakty ku konzultáciám a technickej podpore: 

  • a) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Revúcej : Erika Szollosová, Remeselnícka 1, Revúca tel. kontakt : 0915 890 366 e- mail. kontakt : erika.szollosova@gmail.com Mgr. Štefan Horváth, Remeselnícka 1, Revúca tel. kontakt : 0948 001 086 e- mail. kontakt : stefan.horvath@rozvojgemera.sk 
  • b) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Tornali : Ing. Gabriela Ádámová, Mierová 259/14, Tornaľa tel. kontakt : 0911 151 783 e- mail. kontakt : gabriela.adamova@gmail.com Réka Nagyová, Mierová 259/14, Tornaľa tel. kontakt : 0905 525 602 e – mail. kontakt : nagyreka.456@gmail.com

Úplné znenie výzvy, ďalších podkladov a informáci najdete na: www.nro.vlada.gov.sk/site/assets/files/1473/vyzva_ra.pdf