Manuál na spracovanie stratégie CLLD

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) je definovaná Nariadením EP a Rady (EÚ)  č. 1303/20131 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) ako ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť  miestne ciele a uspokojovať  miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou (ďalej len „MAS“).

KOMPLETNÝ MANUÁL NA SPRACOVANIE STRATÉGIE CLLD nájdete TU !!!