PODOPATRENIE 7.5

Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie  

Strategická priorita 2. Obnova a rozvoj obcí, budovanie infraštruktúry a životné prostredie

Oprávnení žiadatelia: 
1. Mestá z územia MAS
2. Obce z územia MAS
3. Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS. 

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.5: 80 580€
Dátum uzaveretia výzvy na predkladanie je do 31.12.2019

Oprávnené výdavky v rámci podopatrenia 7.5: 
Aktivita 1investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
Aktivita 3: budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Výzva MAS VSP Južný Gemer CLLD – podopatrenie 7.5 
Výzva MAS VSP Južný Gemer CLLD – podopatrenie 7.5 GDPR verzia s podpisom

Prílohy k výzve: 
1. priloha_c_2b-projekt-realizacie
2. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp 
3. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
4. priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz 
5. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet 
6. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo 
7. priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz 
8. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
9. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov 
10. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci 
11. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
12. priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov
13. Prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz 
14. Výberové kritéria – podopatrenie 7.5 VSP Južný Gemer

Aktuálny link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=HPkUlY9MdTfKJOSQlGvgM3CYEeLBPepdLmcx2ZHMeVhfbSU0bOoc2kKDzG2DPqdg0cv_VCyNYu1mahN6LzwiUIkMUQHgwvK5i7EW31LjFfK-sX1zbpWdiuLzab2ETyJtPJw4ZftvOg