Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:
Akciová spoločnosť (Slovensko)
Družstvo (Slovensko)
Komanditná spoločnosť (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba- nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
Samostatne hospodáriaci roľník
nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko), Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný
v obchodnom registri (Slovensko)
Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 4.1: 201 000,- 
Doba trvania výzvy je od 13.03.2024 do 12.05.2024

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk


Prílohy k výzve: