Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:
– Akciová spoločnosť (Slovensko)
– Družstvo (Slovensko)
– Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
– Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
– Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
– Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
– Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko) 

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 4.1: 80 000,- 
Doba trvania výzvy je od 28.4.2020 do 31.7.2020

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 4.1
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 4.1 GDPR verzia s podpisom

Výzva aktualizovaná 28.05.2020:
Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_084/4.1/04
Aktualizácia č. 1 výzvy MAS_084/4.1/04 – GDPR verzia s podpisom
Oznámenie o aktualizácii výzvy na predkladanie ŽoNFP

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Prílohy k výzve:
– priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp-4
– priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
– priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
 priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-4
– priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
– priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr
– priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode
– priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
– priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6
– priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
– priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
– priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
– priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp
priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
priloha_c_18b_-prirucka_msp-1
– priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci
– priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
– priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
– priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
– prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
– Výberové a hodnotiace krit. 4.1