Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

6.4 Pomoc na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:

Akciová spoločnosť (Slovensko)

Družstvo (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapís. v OR – podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – zapís. v OR -podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – nezapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam. hosp. roľník (Slovensko)

Podnikateľ – fyzická osoba – zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)

Slobodné povolanie – fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)

Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)


Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 6.4: 280 000€

Doba trvania výzvy je od 01.07.2021 do 27.09.2021

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 6.4


Prílohy k výzve: