Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)_MAS_084/7.4

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:

801Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)Slovensko
Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.4: 556 711,42 EUR
Doba trvania výzvy je od 07.09.2023 do 06.11.2023
Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk