Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

801Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)Slovensko
751Záujmové združenie právnických osôbSlovensko
Oprávnená Právna forma žiadateľa

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.4: 390 000,- 
Doba trvania výzvy je od 14.07.2020 do 07.10.2020

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.4 aktualizovaná dňa 24.9.2020
Výzva MAS_084/7.4/02 v znení aktualizácii č. 1

Prílohy k výzve:


Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.4
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.4 GDPR verzia s podpisom

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Prílohy k výzve:
– priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_4b-vzor-ziadosti-o-nfp-4
– priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
– priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
– priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
– priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
 priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
– priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
– priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
– prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
– Výberové a hodnotiace kritériá 7.4