Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie MAS_084/7.2/04

7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená právna forma žiadateľa: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) z územia MAS VSP Južný Gemer
Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.2: 439 074,65€

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk