Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

801Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
Oprávnená Právna forma žiadateľa

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.2: 300 000,- 
Doba trvania výzvy je od 01.07.2020 do 24.09.2020 1.10.2020

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.2 aktualizovaná dňa 23.9.2020
Výzva MAS_084/7.2/03 v znení aktualizácie č. 1

Oznámenie o aktualizácii č. 1 výzvy č. MAS_084/7.2/03

Prílohy k výzve:


Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.2
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.2 GDPR verzia s podpisom

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Prílohy k výzve:
– priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_4b-vzor-ziadosti-o-nfp-4
– priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
– priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
– priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
– priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
 priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
– priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
– priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
– prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
– Výberové a hodnotiace kritériá 7.2

Usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19