Vlkyňa

História

  • Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1216, najskôr pod názvom „Predium Pauli“ tj. Majetok Pavla, od roku 1289 už ako Welkenye. Obec bola majetkom ostrihomského arcibiskupa.
  • V 14. storočí – v roku 1336 sa jej pánmi stali Putnokyovci, v roku 1344 ju násilím obsadili Széchyovci – Miklóš a Ivánka. Obec veľmi spustla počas tureckých vojen. Obyvatelia sa odjakživa zaoberali poľnohospodárstvom, chovali domáce zvieratá a pestovali vinič.
    V roku 1776 sa obec dostala do komplexu majetkov rožňavského biskupstva. V roku 1836 obec počas žatvy úplne vyhorela, spolu s kostolom.
  • V roku 1904 bolo v obci 119 domov a 479 obyvateľov. Obec do roku 1920 patrila k Maďarsku, od roku 1920 do roku 1938 k ČSR, kedy ju znova pričlenili k Maďarsku. Kasáreň bola postavená po roku 1920, do roku 2002 slúžila ako Pohraničné oddelenie polície SR.
  • Základná škola v obci bola do roku 1978, potom v rámci centralizácie bola zrušená, žiaci odvtedy dochádzajú do Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským do Lenartoviec.
  • Materská škola bola znovu otvorená v roku 1979 a je v prevádzke dodnes.
  • Koncom 80. rokov sa začal v obci stavať dom smútku, ktorý začal slúžiť svojmu účelu v roku 1990.

Pamiatky

•          Rímskokatolícky kostol Panny Márie Ružencovej, jednoloďová neskoroklasicistická stavba so segmentovým ukončením presbytéria a predstavanou vežou z rokov 1891-1898. Obnovou prešiel v roku 1992. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami, presbytérium českou plackou. Nachádza sa tu trojosový murovaný organový chór. Fasády kostola sú členené polkruhovo ukončenými oknami s profilovaným šabránami. Veža je členená kordónovými rímsami, pilastrami a ukončená korunnou rímsou s terčíkom a ihlancovou helmicou s laternou.

Zdroje:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vlky%C5%88a
https://www.vlkyna.sk/-historia