Výzva IROP-CLLD-P840-512-001

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-001

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:        D1 Učebne základných škôl
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  20. 3. 2020

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-512-001

Príloha výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha výzvy č. 3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
Príloha výzvy č. 4 – KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV – HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Prílohy ŽoPr

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
20.05.2020 – 1. kolo
20.07.2020 – 2. kolo

21.09.2020 – 3. kolo
20.11.2020 – 4. kolo
20.01.2021 – 5. kolo
22.03.2021 – 6. kolo
20.05.2021- 7.kolo

20.07.2021 – 8. kolo
20.09.2021 – 9. kolo
22.11.2021 – 10.kolo
20.01.2022 – 11.kolo
21.03.2022 – 12. kolo
20.05.2022 – 13.kolo
20.07.2022 – 14.kolo
20.09.2022 – 15. kolo


Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 20. dňu príslušného mesiaca.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 20.09.2022 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-001 z dôvodu vyčerpania alokácie.

Dňa 14.12.2020 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-512-001  č.1, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Oznam – Aktualizácia č. 1 – IROP-CLLD-P840-512-001

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP CLLD P840_512_001_D1 – MIRRI

Príloha Výzvy_01_Formular_ZoPr-D1 – MIRRI

Príloha Výzvy_02 -Specifikacia_rozsahu_opravnenych_aktivit_a_vydavkov_v_D1 – MIRRI

Príloha Výzvy_03-Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_D1 – MIRRI

Príloha Výzvy_04-Kriteria_pre_vyber_projektov_D1 – MIRRI

Prílohy ŽoPr – MIRRI