VÝZVA IROP-CLLD-P840-512-002

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-002

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:        D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  09. 04. 2020

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-512-002

Príloha výzvy č.1 – Formulár ŽoPr
Príloha výzvy č.2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha výzvy č.3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
Príloha výzvy č.4 – KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV – HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Prílohy ŽoPR

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
16.06.2020 – 1. kolo
10.08.2020 – 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 10. dňu príslušného mesiaca.