VÝZVA IROP-CLLD-P840-512-005

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-005

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:        D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  20. 12. 2022

Dňa 28.12.2022 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-515-005  č.1, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Výzvu a prílohy výzvy IROP-CLLD-P840-512-005 so sledovaním zmien je možné stiahnuť TU!!!


Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-512-005

Príloha výzvy č.1 – Formulár ŽoPr
Príloha výzvy č.2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha výzvy č.3 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
Príloha výzvy č.4 – KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV – HODNOTIACE KRITÉRIÁ
Prílohy ŽoPR

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

30.01.2023 – 1. kolo
28.02.2023 – 2. kolo

28.03.2023 – 3. kolo
28.04.2023 – 4. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 28. dňu príslušného mesiaca.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 28.04.2023 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-005 z dôvodu vyčerpania alokácie.