Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.1 č.1

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.1 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 6.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 18.05.2021

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 29.06.2021

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 07.07.2021