Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č.1

14.6.2019

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 14.06.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 31.07.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 31.08.2019

Na stiahnutie:
Výzva na odborných hodnotiteľov podopatrenie 7.2
Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov