Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č.2

08.08.2019 

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 08.08.2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 23.09.2019

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 30.09.2019

Na stiahnutie:
Výzva č. 2 na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 
Žiadosť o zaradenie  do zoznamu odborných hodnotiteľov