Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č.3

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.3 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 26.06.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 17.07.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 23.07.2020

Na stiahnutie: