Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 č.2

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 02.10.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 31.10.2023

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 13.11.2023

Na stiahnutie: