Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 č.2

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.5 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistických infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 29.06.2020

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 21.07.2020

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 24.07.2020

Na stiahnutie: