Zmluva o poskytnutí nenávrátného finančného príspevku č.NFP309190Q541

Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a finančných prostriedkov, v súlade s Rozhodnutím MAS v rámci podopatrenia 19.4. zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi, za účelom financovania skutočne vynaložených oprávnených výdavkov na realizáciu Predmetu Projektu.

Zmluva bola zverejnená dňa 15.11.2018 na stránke CRZ, bližšie informácie nájdete TU!!!