Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená Právna forma žiadateľa:

  • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
  • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
  • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
  • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 6.1: 50 000€

Doba trvania výzvy je od 30.05.2023 do 29.07.2023 29.08.2023

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk


Výzva MAS – CLLD – MAS_0846.11- Aktualizácia 1_SZPrílohy k výzve: