Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

podľa ustanovenie § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme 

Pracovné pozície:
– projektový manažér/ manažér MAS (PODMIENKY)
– odborný administratívny asistent (PODMIENKY)
– administratívny pracovník (PODMIENKY)

termín vyhlásenia výberového konania: 2.1.2018
termín ukončenia výberového konania: 18.1.2018 najneskôr do 13:00 hod.
spôsob a miesto doručnia:
Lenka 11, 980 50  Lenka (Obecný úrad) -poštou, alebo osobne.

Pozor elektronické doručenie nie je možné!!!

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom dokumente s názvom „PODMIENKY“, uložené do zátvorke.