VÝZVA IROP-CLLD-P840-512-006

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-006

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Aktivita:        D1 Učebne základných škôl
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  31. 1. 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_MU_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P840-512-006

Prílohy k ŽoPR
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu
Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava
Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkostiach
Priloha_02a_ZoPr-Instrukcia k urceniu podniku v tazkostiach
Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v tazkostiach

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

01.03.2023 – 1. kolo
30.03.2023 – 2. kolo

02.05.2023 – 3. kolo
30.05.2023 – 4.kolo
30.6.2023 – 5. kolo
30.7.2023 – 6. kolo

30.8.2023 – 7. kolo


Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.