Výzva na odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 č. 4

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.4 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 03.10.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných  hodnotiteľov: 31.10.2023

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 13.11.2023

Na stiahnutie: