Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 28.03.2023 predstavuje 3245,07 Eur

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 28.04.2023 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-005 z dôvodu vyčerpania alokácie.