Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja

Dňa 12. 07. 2016 bola podpísaná zmluva  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 191BB040003 medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Verejno-súkromným partnerstvom Južný Gemer pre projekt s názvom „Príprava a spracovanie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou“, ktorého hlavnou aktivitou bolo vypracovať „Stratégiu CLLD VSP Južný Gemer“.