Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 01.03.2023 predstavuje 20 954,83 EUR.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 stanovený na 30.03.2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 28.02.2023 predstavuje 90 492,07 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 28.03.2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.03.2023 predstavuje 647 066 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 02.05. 2023.

The Family Bandwagon 2

Predstavenie v rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“

Zábavné predstavenie tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie, ktoré rozohrávajú členovia paranormálnej rodinky medzi sebou a taktiež medzi divákmi. Pristavte sa, pozerajte a počúvajte. V predstavení odznejú evergreeny ako Hit the road Jack!, Tu Vuo Fa L’Americano, It Don’t Mean A Thing, Abba, Addams Family, Miazgovci a mnohé ďalšie v netradičnom aranžmá skvelého klaviristu Arpáda Farkasa.

V rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“ uvádzame také kultúrne programy, v ktorých účinkujú úspešný tornaľčania a ľudia, ktorí boli, alebo ešte stále sú v kontakte s našim mestom.

V tomto prípade sú to rodák z Tornale, Tomáš Bocko a učiteľ Arpád Farkaš, ktorý 10 rokov pôsobil v našom meste, ako učiteľ ZUŠ.

Miesto: Divadelná sála MsKS MT v Tornali

Dátum: 24.02.2023 19:00

Vstupné: V predpredaji 7 €, na mieste 10 €

Dĺžka podujatia: 90 minút
Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 24. február 2023

Predstavenie v rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“

Zábavné predstavenie tvorí živá hudba, spev, tanec a komické situácie, ktoré rozohrávajú členovia paranormálnej rodinky medzi sebou a taktiež medzi divákmi. Pristavte sa, pozerajte a počúvajte. V predstavení odznejú evergreeny ako Hit the road Jack!, Tu Vuo Fa L’Americano, It Don’t Mean A Thing, Abba, Addams Family, Miazgovci a mnohé ďalšie v netradičnom aranžmá skvelého klaviristu Arpáda Farkasa.

V rámci programu „My sme Tornaľa – Mi vagyunk Tornalja“ uvádzame také kultúrne programy, v ktorých účinkujú úspešný tornaľčania a ľudia, ktorí boli, alebo ešte stále sú v kontakte s našim mestom.

V tomto prípade sú to rodák z Tornale, Tomáš Bocko a učiteľ Arpád Farkaš, ktorý 10 rokov pôsobil v našom meste, ako učiteľ ZUŠ.

Miesto: Divadelná sála MsKS MT v Tornali

Dátum: 24.02.2023 19:00

Vstupné: V predpredaji 7 €, na mieste 10 €

Dĺžka podujatia: 90 minút
Rok výroby: 2022
Dátum lokálnej premiéry: 24. február 2023

VÝZVA IROP-CLLD-P840-512-006

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-006

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.2 – Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
Aktivita:        D1 Učebne základných škôl
Schéma pomoci:     neaplikuje sa
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:  31. 1. 2023

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 1 výzvy -Formular_ZoPr_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 2 výzvy -Specifikacia_rozsahu_opravnenej_aktivity_a_vydavkov_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 3 výzvy -Zoznam_MU_ IROP-CLLD-840-512-006
Príloha č. 4 výzvy -Kriteria_pre_vyber_projektov_IROP-CLLD-P840-512-006

Prílohy k ŽoPR
Priloha_01_ZoPr-Splnomocnenie
Priloha_03_ZoPr_Uverovy_prislub
Priloha_06_ZoPr-Rozpocet_projektu
Priloha_07_ZoPr-Ukazovatele_hodnotenia_fin_situacie_tech uprava
Priloha_02_ZoPr-Test podniku v tazkostiach
Priloha_02a_ZoPr-Instrukcia k urceniu podniku v tazkostiach
Priloha_02b_ZoPr -Pokyny k vyplneniu testu podniku v tazkostiach

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:

01.03.2023 – 1. kolo
30.03.2023 – 2. kolo

Vianočný trh a prezentácia remeselníkov

Srdečne Vás pozývame na Vianočný trh a prezentáciu remeselníkov a výrobcov nášho regiónu Gemer-Malohont dňa 3.12.2022 od 8:00 -13:00 do kultúrneho domu v Tornali.

Na trhu nájdete ručne vyrobené hračky, hačkované deky, vianočné ozdoby, drevené výrobky, drevené aj maľované obrazy, prírodnú kozmetiku, ľudové odevy na bábiky ako aj med a včelie produkty, bylinné sirupy, bryndzu, ovčie syry a určite sa zahrejete aj v stánku s regionálnym pivom či punčom. Tešíme sa na Vašu účasť.

VÝZVA : Regionálnu značku GEMER – MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 16.9.2022 už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17.9 do 31.10.2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky/služby z regiónu Gemer-Malohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov/služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť
miestnych výrobcov/poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, ľudoví umelci, živnostníci, firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích službách alebo na prevádzkovanie, resp. realizovanie zážitku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré plnia legislatívne podmienky na usporiadanie podujatia so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont,
pričom je značka určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky a služby, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
Novinkou tejto výzvy je možnosť získať značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú poskytovatelia služieb povinní označiť ubytovacie alebo stravovacie zariadenie na viditeľnom mieste tabuľkou s logom značky alebo v prípade zážitku alebo tradičného podujatia tabuľkou s logom značky alebo začlenením loga značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty/služby bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne Gemer-Malohont, využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu/poskytovateľa služieb a výrobku/služby k životnému prostrediu.
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom/poskytovateľom služieb?
– odlíšenie produktov/služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov /služieb
– zviditeľnenie Vašich výrobkov/služieb pre obyvateľov alebo návštevníkov regiónu
– propagáciu Vašich výrobkov/služieb doma i v zahraničí
– priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci celého kraja i celej SR.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov/poskytovateľov služieb v rámci siedmej výzvy nasledovné formy propagácie:
– prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
– samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov/služieb (úvodný balík)
– prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov/služieb na web stránke www.gemer-
malohont.sk

– možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych
produktov/služieb.


„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont
a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie“ doplnila Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na web stránke https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/.
Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v kanceláriách jednotlivých MAS na kontaktoch uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

všetky potrebné dokumenty Kritériá a žiadosť pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont ako aj výzvu nájdete TU: https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/

TRH REGIONÁLNYCH PRODUKTOV v rámci DNÍ MESTA TORNAĽA, JESENNÉ TRHY 2022

VSP Južný Gemer v spolupráci s mestom Tornaľa a s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja pripravilo pre Vás trh regionálnych výrobcov, kde môžete stretnúť držiteľov regionálneho značenia GEMER-MALOHONT ako aj miestnych či regionálnych výrobcov, remeselníkov či producentov.

Na našom trhu v Tornali nebude chýbať med a včelie produkty, drôtom opletaná keramika, drevené výrobky, umelecké kováčstvo, kožiarstvo a kožené výrobky, drevené a maľované obrazy, háčkované kabelky, ozdoby, výrobky z levandule, pekárske výrobky, produkty z ovčieho mlieka a mnoho iných produktov.

Príďte si kúpiť kvalitné produkty vyrobené s láskou s dôrazom na tradície a jedinečnosť nášho regiónu.

Dovolenka

V období od 13.7.2022 do 31.7.2022 bude mať kancelária VSP Južný Gemer dovolenku. Prosíme, ak bude niečo súrne v tomto období, pošlite nám email: vspjuznygemer@gmail.com. Ďakujeme za pochopenie.

Máte projektový zámer? Napíšte nám..

Do 13.6.2022 bude prebiehať aktualizácia Stratégie CLLD VSP Južný Gemer v rámci prechodného obdobia a schválenej dodatočnej alokácie fin. prostriedkov. Ak máte projektový zámer, pošlite nám ho na email vspjuznygemer@gmail.com. Bližšie informácie v kancelárii VSP Južný Gemer, Riečka 57 – obecný úrad alebo na tel.číslach 0905 505 955, 0908 406 576.