Deň otvorených dverí

Dňa 29.02.2024 sa uskutoční deň otvorených dverí, so začiatkom o 09:00. Bude prebiehať formou diskusie o voľných finančných prostriedkov, budúcich aktivitách VSP JG. Počas celého dňa bude pripravená ochutnávka regionálnych produktov formou rôznych pripravených syrov s hroznom, orechmi, bryndze s pečivom, ochutnávka medu s oblátkami, ochutnávka ovocných štiav ( jablkovej a ovocnej) súčasťou občerstvenia bude taktiež káva a čaj,  K dispozícii bude prezentácia zrealizovaných projektov, prezentácia obcí formou krátkych videí.

Výzva 7.2 zverejnená

Miestna akčná skupina VSP Južný Gemer vyhlásila dňa 17.10.2023 Výzvu v oblasti Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená právna forma žiadateľa: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) z územia MAS VSP Južný Gemer
Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.2: 439 074,65€

Doba trvania výzvy od 17.10.2023 do 16.12.2023.

Aktuálny link na výzvu: VÝZVA 7.2

Výzva 7.4 zverejnená

Miestna akčná skupina VSP Južný Gemer vyhlásila výzvu PRV na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.4: 556 711,42 EUR
Doba trvania výzvy je od 07.09.2023 do 06.11.2023

Viac informácii o výzve a jej prílohách nájdete na tomto linku : VÝZVA 7.4

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 04.09.2023 predstavuje 550 495,21 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 14 stanovený na 02.10.2023.

8. Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT

Vážení regionálni výrobcovia, remeselníci, záujemcovia o regionálne značenie

oznamujeme Vám, že Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlasila novú výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Táto iniciatíva je zameraná na podporu miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb v regióne Gemer-Malohont, ktorí uplatňujú tradičné postupy alebo miestne a regionálne zdroje pri výrobe svojich výrobkov alebo poskytovaní služieb.

Dôležité termíny:

Obdobie predkladania žiadostí: 28.08.2023 – 29.09.2023

Cieľ výzvy:

Cieľom značky Regionálny produkt GEMER-MALOHONT je podporiť a oceniť výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí prispievajú k rozvoju nášho regiónu a budovaniu jeho dobrého mena. Toto sa uskutočňuje prostredníctvom šetrného využívania prírodného a kultúrneho bohatstva Gemer-Malohont.

Kategórie, pre ktoré je možné získat značku:

  • Potraviny a poľnohospodárske produkty
  • Prírodné produkty
  • Remeselné výrobky
  • Ubytovacie a/alebo stravovacie služby
  • Zážitky (doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod.)
  • Tradičné podujatia

Postup pri podávaní žiadosti:

  1. Vyplňte predpísaný formulár žiadosti, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.regiongemer.sk, www.gemer-malohont.sk alebo v kancelárii OOCR GEMER na adrese Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  2. Podpíšte žiadosť o pridelenie značky v listinnej forme a priložte všetky relevantné prílohy.
  3. Žiadosť doručte poštou alebo osobne na adresu kancelárie OOCR GEMER: Muránska 1331/4, 050 01 Revúca.
  • Alternatívne môžete poslať elektronickú verziu žiadosti vo formáte .doc, .docx alebo .pdf (súbor musí byť zreteľne čitateľný) na mailovú adresu branislav.ockaik@regiongemer.sk s predmetom správy: „Regionálny produkt GEMER-MALOHONT výzva 2023“.

V prípade otázok alebo ďalších informácií môžete kontaktovať Ing. Branislava Očkaika, koordinátora regionálnej značky, na uvedenej mailovej adrese.

Pomôžeme spoločne budovať náš región Gemer-Malohont a jeho jedinečnú identitu.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 03.08.2023 predstavuje 550 495,21 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 stanovený na 04.09. 2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 31.07.2023 predstavuje 10954,83 EUR.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 7 stanovený na 30.08.2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 03.07.2023 predstavuje 550 495,21 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 12 stanovený na 02.08. 2023.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.06.2023 predstavuje 550 495,21 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 11 stanovený na 03.07. 2023.