Informačné stretnutie Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Oznamujeme Vám, že dňa 23. júna 2020 o 14 hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Tornali uskutoční informačné stretnutie zamerané na tému „Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov vo vybranom funkčnom zoskupení obcí“ organizované BBSK, na ktorom sa zúčastnia aj zástupcovia MAS.

Pozvánka a dalšie odrobnosti:
https://vspjuznygemer.sk/wp-content/uploads/2020/06/aktuality-pozv%C3%A1nka-Pozvanka-23.06.2020-Tornala_JM.pdf

Výzva na určenie PHZ – propagačné materiály

VSP Južný Gemer vyhlasuje výzvu na PHZ týkajúca sa návrhu a tlače propagačných letákov o území Južného Gemera a aj o VSP Južný Gemer. Výzva obsahuje naše požiadavky, je možné k tomu doložiť aj vlastný materiál resp. detailnejší popis služieb. Prosím Vás v priloženom dokumente uvádzajte svoju cenu služieb a potvrďte skutočnosť s vlastnoručným podpisom, ak máte povinnosť používať pečiatku tak ju použite. V prílohe sa náchadza tlačivo na určenie PHZ.

Jarmok “chuť Vianoc”

Dňa 20.12.2019 sa v Tornali uskutočnilo verejné podujatie Jarmok „chuť Vianoc“, ktoré organizovalo občianske združenie Pro Tornaľa – Tornaljáért, o.z.
Ako Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer sme sa zúčastnili tohto podujatia, kde sme mali dva drevené stánky (zakúpené z dotácie BBSK) plné regionálnych produktov Gemer – Malohont. Zapojili sme sa aj do súťaže vo varení kapustnice. Propagáciu regionálnych výrobcov sme realizovali prostredníctvom prezentácie a ochutnávky rôznych výrobkov. Varili sme vianočný punč z regionálneho vína Gemerprodukt Valice, taktiež detský punč z ovocných štiav a jabĺk od výrobcu Gemerprodukt Valice. Na ochutnávku sme tiež ponúkali Muránske buchty rôznych príchutí priamo od výrobcu obec Muráň, medíky a včelie produkty od regionálnych výrobcov Oskár Tóth a MAJA – Majoros Jácint. Taktiež sme propagovali regionálnu značku Gemer-Malohont (prostredníctvom letákov obstaraných z dotácie BBSK), činnosť VSP Južný Gemer, činnosť našich členov, potenciálnych výrobcov o regionálne značenie ako napríklad miestneho výrobcu cestovín – Štefan Koncz, či dovoz domácich a regionálnych výrobkov prostredníctvom Gemerskej debničky priamo domov. Rozdávali sme rôzne propagačné materiály ako perá, letáky, pexeso pre deti o výrobcoch z regiónu Gemer – Malohont, výrobky priamo od výrobcov ako medíky, cestoviny, jablká, na ochutnávku víno, ovocné šťavy, punč, muránske buchty, chlebík, medovníčky. Veľa prítomných účastníkov jarmoku nepoznalo, čo sa u nás v regióne vyrába, ocenili ochutnávku, letáky so zoznamom a kontaktami na výrobcov ako aj chutný punč. Našou snahou bolo zlepšiť povedomie regionálnych výrobcov, poukázať na kvalitné a jedinečné výrobky a prispieť tým k podpore rozvoja regiónu.

Jarmok “chuť Vianoc”

Srdečne Vás pozývame na Jarmok „chuť Vianoc“ dňa 20.12.2019 od 14:00 na námestí v Tornali, kde v stánkoch VSP Južný Gemer chceme poukázať na pestrosť a rozmanitosť nášho územia, budete môcť ochutnať regionálne výrobky našich výrobcov z regiónu Gemer – Malohont, taktiež chceme priniesť vianočnú atmosféru v podobe medovníkov či chutného punču.

Tešíme sa na Vás!

Váš tím VSP Južný Gemer

Výzva na OH MAS HORNOHRAD

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 4.1, 4.2 a 6.4. Výzva je vyhlásená v termíne od 26. 11. 2019 – 10. 01. 2020.

Viac informácií nájdete na stránke

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2

08.08.2019 14:15

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Bližšie informácie: https://vspjuznygemer.sk/vyzva-na-odbornych-hodnotitelov-pre-podopatrenie-7-2-c-2/

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – podopatrenie 7.5

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlásilo výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

Bližie informácie: https://www.vsp-juzny-gemer.sk/podopatrenie-7-5/