Výzva 7.4 zverejnená

Miestna akčná skupina VSP Južný Gemer vyhlásila výzvu PRV na podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.4: 556 711,42 EUR
Doba trvania výzvy je od 07.09.2023 do 06.11.2023

Viac informácii o výzve a jej prílohách nájdete na tomto linku : VÝZVA 7.4