Výzva 7.2 zverejnená

Miestna akčná skupina VSP Južný Gemer vyhlásila dňa 17.10.2023 Výzvu v oblasti Programu rozvoja vidieka na podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Oprávnená právna forma žiadateľa: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) z územia MAS VSP Južný Gemer
Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.2: 439 074,65€

Doba trvania výzvy od 17.10.2023 do 16.12.2023.

Aktuálny link na výzvu: VÝZVA 7.2