Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:      5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:              5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:                             C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci:           neaplikuje sa
Fond:                                    Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:      14.5.2020

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

Príloha výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr_C1
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov
Prílohy ŽoPr

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
14.7.2020 – 1. kolo
14.9.2020 – 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 14. dňu príslušného mesiaca.