Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-512-003

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

Operačný program:     Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:                     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:      5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:              5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita:                             C1 Komunitné sociálne služby
Schéma pomoci:           neaplikuje sa
Fond:                                    Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia:      14.5.2020

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-512-003

Príloha výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr_C1
Príloha Výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha Výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha Výzvy č. 4 – Kritériá pre výber projektov
Prílohy ŽoPr

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
14.7.2020 – 1. kolo
14.9.2020 – 2. kolo
14.11.2020 – 3. kolo
14.01.2021 – 4. kolo
14.03.2021 – 5. kolo
14.05.2021 – 6. kolo
14.07.2021 – 7.kolo
14.09.2021 – 8.kolo
15.11.2021 – 9.kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 2 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 14. dňu príslušného mesiaca.


Informácia o plánovanom zrušení výzvy C1!!!

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje, že dňa 30.11.2021 plánuje zrušiť vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-003 Aktivita C1 z dôvodu dlhodobého nezapájania sa do Výzvy. Výzva na aktivitu C1 bola vyhlásená dňa 14.05.2020 a dodnes nebola prijatá žiadna ŽoPr na aktivitu C1 v rámci výzvy IROP-CLLD-P840-512-003.


Dňa 11.12.2020 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-512-003  č.1, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Dokumenty na stiahnutie:

Prílohy ŽoPr