10 požiadaviek NS MAS pre nové programové obdobie

Na Slovensku vrcholí príprava partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie.

Národná sieť miestnych akčných skupín SR je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia a požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. Pri súčasnom návrhu hrozí, že obce a regióny nebudú mať možnosť žiadnej zmysluplnej podpory a vytratí sa zmysel prístupu LEADER ako nástroja rozvoja vidieckych oblastí SR.

Preto Národná sieť MAS zadefinovala desať požiadaviek pre nadchádzajúce programové obdobie, ktoré chce presadiť do budúceho programového obdobia 2021-2027:

 1. Umožniť realizáciu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.
 1. Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie vo výške minimálne 300 mil. € zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (13 %) a minimálne 330 mil. € z Operačného programu Slovensko (2 %).
 1. Zjednotiť podmienky a pravidlá pre MAS pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania.
 1. Prevádzku MAS a animácie financovať len z jedného fondu.
 1. Zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD. Zadefinovať ich na začiatku a nemeniť počas programového obdobia.
 1. Zásadne zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja vrátane prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS.
 1. Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami a zároveň optimalizovať ich počet.
 1. Zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS s cieľom zefektívniť implementáciu prístupu LEADER. Počet obcí minimálne 15 a počet obyvateľov minimálne 15 000.
 1. Pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá:
 • počet obyvateľov v území MAS (váha 50 %)
 • počet obcí v MAS (váha 35 %)
 • rozloha MAS (váha 15 %)

Mieru nezamestnanosti na území MAS neodporúčame zohľadňovať.

 1. Zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja:
 • posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS
 • organizovať spoločné školenia pre zamestnancov
 • zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín
 • zefektívniť systém otázok a odpovedí

https://www.sietmas.sk/oznamy/10-poziadaviek-ns-mas-pre-nove-programove-obdobie.html

https://home.mycloud.com/action/share/694cc7d2-3dbd-43f2-a70e-2890a4704c1d