Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 12.10.2021 predstavuje 0,00 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 10 stanovený na 10.12.2021.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 10.12.2021 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-002 z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie.