Informácia o plánovanom zrušení výzvy C1

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje, že dňa 30.11.2021 plánuje zrušiť  vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-003 Aktivita C1 z dôvodu dlhodobého nezapájania sa do Výzvy. Výzva na aktivitu C1 bola vyhlásená dňa 14.05.2020 a dodnes nebola prijatá žiadna ŽoPr na aktivitu  C1 v rámci výzvy IROP-CLLD-P840-512-003.