Oznámenie o zmene loga !!!

V súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej aj „MIRRI SR“), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020 je potrebné používať v dokumentoch logo MIRRI SR namiesto loga MPRV SR.

Z tohto dôvodu:

  • MAS pri príprave výziev, do času aktualizácie vzorov dokumentov výzvy zo strany RO pre IROP, vymení vo všetkých dokumentoch výzvy, ktoré vo vzoroch obsahujú v hlavičkách dokumentov logo MPRV SR za logo MIRRI
  • MAS pri výzvach, ktoré predložila na schválenie na RO pre IROP do času zverejnenia tohto usmernenia bude v procese kontroly vyzvaná zo strany zamestnancov RO pre IROP na výmenu loga MPRV SR za logo MIRRI v hlavičkách všetkých dokumentov
  • MAS v už vyhlásených výzvach (a ešte neuzavretých/nezrušených) vymení logo MPRV SR za logo MIRRI vo všetkých dokumentoch výzvy bez potreby predložiť návrh takejto zmeny výzvy na posúdenie RO pre IROP. MAS na svojom webovej sídle zverejní k výzvam oznam o vykonaní tejto zmeny.

Pozn. MAS, ktoré poskytli alebo plánujú poskytnúť žiadateľom možnosť predložiť k žiadosti o príspevok prílohu ÚDAJE NA VYŽIADANIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV ( pre overenie splnenia Podmienky, že štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v procese schvaľovania žiadosti o príspevok neboli právoplatne odsúdení za niektorý z vybraných trestných činov), aktualizujú túto prílohu v časti „Oprávnené subjekty disponujúce údajmi na vyžiadanie výpisu z registra trestov“ a to nahradením subjektu MPRV SR za subjekt MIRRI nasledovne:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán podľa § 7 zákona
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
IČO: 50349287