Výzva IROP-CLLD-P840-511-004

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-511-004

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:        A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci:     Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len „schéma pomoci“)
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia: 1.3.2021

Dňa 27.4.2023 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-511-004  č.4, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Dňa 28.2.2023 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-511-004  č.3, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Dňa 27.12.2022 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-511-004  č.2, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.


Výzvu a prílohy výzvy IROP-CLLD-P840-511-004 so sledovaním zmien je možné stiahnuť TU!!!


Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
02. 06. 2021 – 1. kolo
02. 09.2021 – 2. kolo
02. 12. 2021 – 3. kolo
02. 03. 2022 – 4. kolo
02. 06. 2022 – 5. kolo
02. 09. 2022 – 6. kolo
02. 12. 2022 – 7. kolo
02.03. 2023 – 8. kolo
02.05. 2023 – 9. kolo
02.06. 2023 – 10. kolo
03.07.2023 – 11. kolo
02.08.2023 – 12. kolo
04.09.2023 – 13. kolo
02.10.2023 – 14.kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 2. dňu príslušného mesiaca.


Dňa 13.09.2022 bola vykonaná aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P840-511-004  č.1, vykonané zmeny nájdete v ozname nižšie.

Dokumenty na stiahnutie v znení aktualizácie č. 1:

Prílohy ŽoPr sú komprimované, ak nedisponujete s programom winrar stiahnite ho cez nižšie priložený link

Porovnanie výzvy na aktivitu A1 v pôvodnom znení a v znení vykonanej aktualizácie č. 1
s vyznačenými zmenami!


Pôvodné znenie výzvy

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-511-004

Príloha výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha výzvy č. 4 – Kritériá_pre_výber_projektov

Prílohy ŽoPr