Výzva IROP-CLLD-P840-511-004

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku

IROP-CLLD-P840-511-004

v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou


Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os:     5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita:    5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
Špecifický cieľ:      5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita:        A1 Podpora podnikania a inovácií
Schéma pomoci:     Schéma minimálnej pomoci na podporu mikro a malých podnikov (ďalej len “schéma pomoci”)
Fond:           Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Dátum vyhlásenia: 1.3.2021

Dokumenty na stiahnutie:
Výzva IROP-CLLD-P840-511-004

Príloha výzvy č. 1 – Formulár ŽoPr
Príloha výzvy č. 2 – Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov
Príloha výzvy č. 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov
Príloha výzvy č. 4 – Kritériá_pre_výber_projektov

Prílohy ŽoPr

Termíny uzatvárania hodnotiacich kôl:
02. 06. 2021 – 1. kolo
02. 09.2021 – 2. kolo

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 3 mesiacov od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 2. dňu príslušného mesiaca.