Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2

08.08.2019 14:15

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.2 na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. 

Bližšie informácie: https://vspjuznygemer.sk/vyzva-na-odbornych-hodnotitelov-pre-podopatrenie-7-2-c-2/