Výzva na výber OH pre podopatrenie 4.1

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer vyhlasuje výzvu č.3 pre výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 4.1 žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Aktuálny link na výzvu:
https://vspjuznygemer.sk/vyzva-na-oh-pre-podopatrenie-4-1-tretie-kolo/