VÝZVA : Regionálnu značku GEMER – MALOHONT môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 16.9.2022 už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17.9 do 31.10.2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky/služby z regiónu Gemer-Malohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov/služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť
miestnych výrobcov/poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, ľudoví umelci, živnostníci, firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont a fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v ubytovacích alebo stravovacích službách alebo na prevádzkovanie, resp. realizovanie zážitku, fyzické alebo právnické osoby, ktoré plnia legislatívne podmienky na usporiadanie podujatia so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont,
pričom je značka určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky a služby, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
Novinkou tejto výzvy je možnosť získať značku „regionálny produkt GEMER-MALOHONT“ aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú poskytovatelia služieb povinní označiť ubytovacie alebo stravovacie zariadenie na viditeľnom mieste tabuľkou s logom značky alebo v prípade zážitku alebo tradičného podujatia tabuľkou s logom značky alebo začlenením loga značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty/služby bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku/služby v regióne Gemer-Malohont, využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu/poskytovateľa služieb a výrobku/služby k životnému prostrediu.
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom/poskytovateľom služieb?
– odlíšenie produktov/služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov /služieb
– zviditeľnenie Vašich výrobkov/služieb pre obyvateľov alebo návštevníkov regiónu
– propagáciu Vašich výrobkov/služieb doma i v zahraničí
– priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci celého kraja i celej SR.

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov/poskytovateľov služieb v rámci siedmej výzvy nasledovné formy propagácie:
– prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
– samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov/služieb (úvodný balík)
– prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov/služieb na web stránke www.gemer-
malohont.sk

– možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych
produktov/služieb.


„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont
a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie“ doplnila Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na web stránke https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/.
Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v kanceláriách jednotlivých MAS na kontaktoch uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

všetky potrebné dokumenty Kritériá a žiadosť pre udelenie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont ako aj výzvu nájdete TU: https://gemer-malohont.sk/novinky/regionalny-produkt-gemer-malohont-7-vyzva/