Informácia o plánovanom zrušení výzvy C1

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer oznamuje, že dňa 30.11.2021 plánuje zrušiť  vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-003 Aktivita C1 z dôvodu dlhodobého nezapájania sa do Výzvy. Výzva na aktivitu C1 bola vyhlásená dňa 14.05.2020 a dodnes nebola prijatá žiadna ŽoPr na aktivitu  C1 v rámci výzvy IROP-CLLD-P840-512-003.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 12.10.2021 predstavuje 0,00 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 10 stanovený na 10.12.2021.

Miestna akčná skupina Verejno-súkromné partnerstvo oznamuje, že dňa 10.12.2021 ukončuje vyhlásenú výzvu IROP-CLLD-P840-512-002 z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D1 Učebne základných škôl

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 20.09.2021 predstavuje 60 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 22.11.2021.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 14.09.2021 predstavuje 150 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 15.11.2021.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 02.09.2021 predstavuje 669 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 02.12.2021.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 10.08.2021 predstavuje 28 287,28 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 9 stanovený na 12.10.2021.

Oznámenie prijímateľom NFP cez iniciatívu LEADER – opakovanie VO/O po podpise zmluvy o NFP s PPA

PPA oznamuje prijímateľom podpory o nenávratný finančný príspevok cez iniciatívu LEADER, že umožňuje prijímateľom po podpise zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku požiadať v opodstatnených prípadoch o vyhlásenie nového verejného obstarávania/obstarávania na dodávku tovarov, služieb a stavebných prác.

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na aktivitu C1 Komunitné sociálne služby

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu ku dňu 14.07.2021 predstavuje 150 000 Eur.

V zmysle časti 1.5. Schvaľovací proces žiadosti o príspevok” výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 8 stanovený na 14.09.2021.

10 požiadaviek NS MAS pre nové programové obdobie

Na Slovensku vrcholí príprava partnerskej dohody SR na roky 2021-2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie.

Národná sieť miestnych akčných skupín SR je znepokojená postojom riadiacich orgánov k príprave nového programového obdobia a požaduje diskusiu k témam implementačného mechanizmu, a to najmä využitia nástroja CLLD s financovaním z viacerých fondov. Pri súčasnom návrhu hrozí, že obce a regióny nebudú mať možnosť žiadnej zmysluplnej podpory a vytratí sa zmysel prístupu LEADER ako nástroja rozvoja vidieckych oblastí SR.

Preto Národná sieť MAS zadefinovala desať požiadaviek pre nadchádzajúce programové obdobie, ktoré chce presadiť do budúceho programového obdobia 2021-2027:

 1. Umožniť realizáciu stratégií miestneho rozvoja prostredníctvom viacerých fondov s ohľadom na špecifiká a potreby jednotlivých MAS.
 1. Na podporu rozvoja vidieka prostredníctvom metódy LEADER vyčleniť financie vo výške minimálne 300 mil. € zo Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (13 %) a minimálne 330 mil. € z Operačného programu Slovensko (2 %).
 1. Zjednotiť podmienky a pravidlá pre MAS pri podpore projektov miestnych subjektov z viacerých fondov, vrátane procesov verejného obstarávania.
 1. Prevádzku MAS a animácie financovať len z jedného fondu.
 1. Zjednodušiť pravidlá čerpania finančných prostriedkov v rámci metódy LEADER a nástroja CLLD. Zadefinovať ich na začiatku a nemeniť počas programového obdobia.
 1. Zásadne zjednodušiť proces výberu MAS, implementácie stratégií miestneho rozvoja vrátane prípravy a výberu projektov podporených prostredníctvom výziev MAS.
 1. Pokryť čo najväčšie územie Slovenska miestnymi akčnými skupinami a zároveň optimalizovať ich počet.
 1. Zvýšiť minimálne kritériá na veľkosť MAS s cieľom zefektívniť implementáciu prístupu LEADER. Počet obcí minimálne 15 a počet obyvateľov minimálne 15 000.
 1. Pri výpočte finančnej alokácie na jednu MAS zohľadniť tri kritériá:
 • počet obyvateľov v území MAS (váha 50 %)
 • počet obcí v MAS (váha 35 %)
 • rozloha MAS (váha 15 %)

Mieru nezamestnanosti na území MAS neodporúčame zohľadňovať.

 1. Zlepšiť podmienky pre implementáciu stratégií miestneho rozvoja:
 • posilniť pravidelnú komunikáciu medzi riadiacimi/platobnými orgánmi a MAS
 • organizovať spoločné školenia pre zamestnancov
 • zaviesť pravidelné zasadnutia pracovných skupín
 • zefektívniť systém otázok a odpovedí

https://www.sietmas.sk/oznamy/10-poziadaviek-ns-mas-pre-nove-programove-obdobie.html

https://home.mycloud.com/action/share/694cc7d2-3dbd-43f2-a70e-2890a4704c1d