Výzva na predkladanie žiadostí o NFP – PRV podopatrenie 6.1

Miestna akčná skupina VSP Južný Gemer vyhlásila výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Viac informácii na tomto linku: VÝZVA podopatrenie 6.1