Podnikatelia by si mohli zrealizovať svoje podnikateľské zámery v obci/meste aj prostredníctvom PPP schém

PPP schémy (angl. Public Private Partnership) sa dajú aplikovať aj na lokálnej úrovni.  PPP schéma, alebo projekty verejno-súkromného partnerstva (angl. Public Private Partnership) všeobecne označuje rôzne  formy dlhodobej spolupráce medzi obcou/mestom  a podnikateľom. Viac informácii v prílohe tu.